Algemene voorwaarden

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten met Dutch Discovery Schools.

Algemeen
De dienstverlening van Dutch Discovery Schools kan voor opdrachtgevers en deelnemers alleen betekenisvol zijn als een constructieve samenwerking, gebaseerd op wederzijds vertrouwen ontstaat. Dutch Discovery Schools spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en staat daarmee in voor een goede kwaliteit. Het uiteindelijke beoogde resultaat wordt echter evenzeer bepaald door de actieve inzet van deelnemers. Die wordt mede bepaald door factoren buiten de invloed van de Dutch Discovery Schools. Daarom is er géén eenzijdige garantie met betrekking tot de te verwachten resultaten. Slechts een gezamenlijke inspanning zal tot succes leiden.

Bij het uitbrengen van offertes en het uitvoeren van opdrachten kan Dutch Discovery Schools zijn activiteiten alleen uitvoeren overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap als door de opdrachtgever, naar beste weten, alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden wordt verstrekt. Als bij de uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal Dutch Discovery Schools in overleg met de opdrachtgever - of vice versa - streven naar aanpassing van de oorspronkelijke opdracht. Beiden hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele meer/minder-kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen. Verder gelden de volgende regels:

Artikel 1: Begripsbepalingen
In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van Opdrachtnemer) aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.
Opdrachtnemer: Dutch Discovery Discovery Schools
Opdracht: de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor dienstverlening zoals opleiding, training, coaching,  begeleiding, advisering, alles in de ruimste zin des woords voor individuele en groepen deelnemers.
Training/opleiding/programma: groepsgewijze trainingen/opleidingen, bijeenkomsten, en modules, Opdrachtnemer, waar deelnemers op individuele basis en groepsgewijs kunnen inschrijven op trainingen/opleidingen.
Intake gesprek: een gesprek tussen Opdrachtnemer en een potentiële deelnemer aan een Training/Opleiding waarin de leerdoelen van een training/opleiding met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd. Dit gesprek maakt deel uit van de Training/Opleiding en is een voorwaarde voor deelname daaraan.
Deelnemer: de particulier of de door een bedrijf, door een instelling of door een onderdeel van een bedrijf of instelling, opgegeven persoon die deelneemt aan een dienst die Dutch Discovery Schools verzorgt.
Startmoment van de training/opleiding: indien dit in het programma is opgenomen het persoonlijk Intake Gesprek, in andere gevallen de eerste trainings- of opleidingsdag.
Startmoment van de opdracht: de eerst facturabele uitvoering van de opdracht.
Annuleren/Verplaatsen: het beëindigen/verplaatsen van de opdracht voor een training/opleiding of verplaatsen van het startmoment van de opdracht.
Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Indien deze voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Training/opleiding
De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever voor het volgen van een Training/Opleiding komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of door de door Opdrachtnemer rechtsgeldig getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van diens telefonische of per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

3.2 Opdracht
De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer opgestelde offerte, of door rechtsgeldige ondertekening van de schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever, of door de rechtsgeldige, schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer van de telefonische aanmelding of opdracht van Opdrachtgever.
3.3 Niet-bindend karakter offerte
Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Partijen terzake van die offerte een overeenkomst is gesloten.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Opdrachtnemer is gerechtigd:
a. het training- of opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van kwalitatieve verbetering;
b. de planning van de training/opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
c. bij onvoldoende aanmeldingen een training/opleiding af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande training/opleiding niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd;
d. de groepsgrootte met maximaal 2 deelnemers te verhogen.

Artikel 5: Annulering of verplaatsing
5.1 Training/opleiding door de opdrachtgever/deelnemer
a. De opdrachtgever voor een training/opleiding heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training/opleiding schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of e-maildatum.
b. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal, bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn als bedoeld in 5.1c, € 200,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
c. Annulering door de opdrachtgever van de training/opleiding kan kosteloos tot vier weken voor het startmoment. Dan zijn wel de administratiekosten als bedoeld in 5.1b verschuldigd. Bij annulering van de training/opleiding op een termijn van minder dan 4 weken voor het startmoment wordt 100% van de prijs berekend.
d. In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, na aanvang van de training/opleiding de deelname tussentijds beëindigt, heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training/opleiding.
e. Indien een training of opleiding wordt geannuleerd en Dutch Discovery Schools heeft conform de opdracht een locatie, faciliteiten en/of externe trainers gereserveerd, resp. gecontracteerd, zijn alle kosten die uit de annulering van deze reservering voortvloeien voor rekening van de opdrachtgever.
f. De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

5.2 Opdracht door de opdrachtgever
a. De opdrachtgever voor een opdracht heeft het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of e-maildatum.
b. Na de totstandkoming van de overeenkomst is het niet mogelijk om kosteloos te annuleren. Bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn zal 10% van de opdrachtsom (met een maximum van € 200,- excl. BTW per uitvoeringsdag) in rekening worden gebracht.
c. Annulering of wijziging van data door de Opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht geschieden. Hierbij worden alleen de eventuele kosten, zoals vermeld in artikel 5.2b in rekening gebracht.
d. Bij annulering of wijziging tussen de 8 tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
e. Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 75% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
f. Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van de overeengekomen opdrachtsom te worden vergoed.
g. In afwijking van artikel 5.2b kan annulering of wijziging van de leersessies kosteloos geschieden tot 4 werkdagen voorafgaande aan de sessie.
h. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaande aan de leersessie is Opdrachtgever gehouden 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
i. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de sessie is de Opdrachtgever gehouden 100% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
j. De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

Artikel 6: Vervanging
Bij annulering kan de opdrachtgever dan wel de deelnemer, binnen 24 uur een alternatieve deelnemer voor de training/opleiding aanmelden, maar deelname daarvan is slechts mogelijk naar het uitsluitende oordeel van opdrachtnemer. Vervanging na de start van de training/opleiding of opdracht is niet toegestaan.

Artikel 7: Annulering of wijziging door Opdrachtnemer
Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of opdracht te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.

Artikel 8: Prijzen
Prijzen zijn verbindend indien opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 3. De meest actuele prijzen voor opleiding en training staan vermeld op de website.  

Artikel 9: Betaling training/opleiding en opdrachten
9.1 Opdrachtnemer brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, en in elk geval voor de startdatum van de training/opleiding op de door opdrachtnemer aangegeven wijze zonder dat opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor bijzondere afspraken zoals lastminute inschrijvingen geldt dat de verschuldigde vergoeding steeds voor aanvang van de training/opleiding voldaan moet zijn.
9.2 De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede aanbevolen literatuur in verband met deelname aan een training/opleiding of opdracht zijn niet in de cursusprijs inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
9.3 Indien de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten conform het rapport Voor Werk II in rekening te brengen, onverlet het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever komende schade.
9.4 Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de training/opleiding te weigeren.

Artikel 10: Opschorting en ontbinding
Opdrachtnemer heeft het recht deelname van de Opdrachtgever dan wel van de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een opleiding of (maatwerk)opdracht te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 13.

Artikel 11: Auteursrecht
11.1 Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainings- en opleidingsmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.
11.2 Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
12.2 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 11.344,- excl. BTW.
12.3 Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uitmaken van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens Opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit. Het bepaalde in het 2e en 3e lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
12.4 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.
12.5 Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
a. Enige tekortkoming van Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
b. Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van implementatie in de organisatie van Opdrachtgever, c.q. deelnemer van door deelnemer tijdens de opleiding geproduceerde examenwerkstukken, zoals plannen van aanpak, praktijkopdrachten e.d.

Artikel 13: Persoonsregistratie
13.1 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/Opdrachtgever worden verkregen worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld.
13.2 Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het relatiebestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van ontwikkelingen verband houdende met Dutch Discovery Schools. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie dan wordt dit direct na schriftelijke melding geëffectueerd.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Op alle met Dutch Discovery Schools gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 15: Wijzigingen en vindplaats                                                      
Deze algemene voorwaarden zijn te vinden via de website www.dutchdiscoveryschools.nl/algemene-voorwaarden